Езици:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

За проекта

Проектът GreenInfraNet е отговор на предизвикателството за опазване на биологичното разнообразие в Европа, както и на загубата на ценни екосистеми и техните ползи.

Главната цел на проекта е да подкрепи разработването и прилагането на мерки за зелена инфраструктура в регионите на ЕС, за да запази биологичното разнообразие и ползите от екосистемите в тясно сътрудничество с политики в области като земеделие, градско развитие, транспорт, отдих и адаптиране към климатичните промени.

Партньорите ще постигнат целите на проекта като обменят опит, знания и добри практики. Те ще изследват идеята за зелена инфраструктура чрез общо изучаване на аналитични методологии, разработване и прилагането на политики, като ще се фокусират върху разработването и прилагането на мерки за зелена инфраструктура в четири специфични сфери – градски региони, природни зони, използване на земеделска земя и адаптиране към климатичните промени.

Устойчивостта на резултатите се гарантира чрез трансфера на добри практики, създаването на планове за действие и създаването на постоянна европейска мрежа за познания по зелена инфраструктура (European Green Infrastructure Knowledge Network).


 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe